Reglementen Deelnemers Winter- en Kerstfair Overschie 2021 

Inschrijfkosten & Afdracht aangepast ivm Corona maatregelen.

 • Het plaatsen van een extra (kracht)stroomaansluiting en voor uitbouw terras brengt extra kosten met zich mee.
 • Het totale inschrijfgeld is afhankelijk van de stroom.

 Betalingsvoorwaarden aangepast ivm Corona maatregelen.

 • Het totale inschrijfgeld wordt zodra bekend is dat het evenement door kan gaan (i.v.m. vergunningen ect) gefactureerd en dient per uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het 
  festival te zijn bijgeschreven op de rekening van All-Events.
 • In geval van niet tijdige betaling zal de inschrijver worden uitgesloten van deelname. Er volgt geen restitutie van het intekengeld.
 • Genoemd bedrag exclusief 21% BTW.

 Algemene info voor deelnemers

 • All-Events laat alleen kwalitatieve en goed verzorgde creatieve stands toe.
 • Al naar gelang de locatie bieden we plek aan 15 chalets en 5 creatieve pagodetenten.
 • All-Events verhuurd een beperkt aantal marktkramen.
 • All-Events zorgt voor een diversiteit in aanbod.
 • All-Events zorgt voor het programma; animatie, muziek en kinderanimatie.
 • Alle deelnemers krijgen een vermelding op deze website en op Facebook.

 Inschrijving deelnemers

 • Inschrijven van deelname aan deze beurs gaat uitsluitend via het formulier op deze website.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door All-Events in behandeling genomen.
 • Alle ingevulde gegevens worden alleen door All-Events gebruikt.
 • Om deel te kunnen nemen aan deze beurs ben je in staat een creatieve stand toepassing te verzorgen.
 • Commerciële merken, cateraars, verkoopwagens en andere lokale ondernemers kunnen toegelaten worden.
 • Als schrijf je in voor de gehele beurs en niet voor afzonderlijke dagen.
 • De deelnemers verkopen de producten die hij/zij heeft ingevuld op het inschrijfformulier.
 • Bij inschrijving moet de volledige lijst met artikelen die worden aangeboden bijgevoegd worden.
 • Bij inschrijving heb je nog geen garantie op deelname. All-Events kijkt naar het meest originele aanbod en een zo breed mogelijk assortiment.
  We nemen je inschrijving in behandeling en checken of je voldoet aan de criteria; uitstraling, originaliteit, aanbod. Stuur daarom foto's van je artikelen als mogelijk mee bij inschrijving.
 • Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen wordt niet gemaakt.
 • Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met deze algemene richtlijnen.

 Algemene richtlijnen voor deelnemers

 • All-Events stelt de data en de openingen- en sluitingstijden van het evenement vast in overleg met de gemeente. Deze kunnen per gemeente verschillen.
 • All-Events zich het recht voor de gegevens en de openingstijden aan te bijzondere omstandigheden.
 • De beschikt over aantoonbaar over de gevraagde vergunningen en/of ontheffingen.
 • De standhouder zich te houden aan alle wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften voor het uitbaten van een stand op de openbare weg cq het festivalterrein. Voedsel dient te worden bereid en geleverd conform de geldige hygiënenormen. Wanneer de aard van het werk het noodzakelijk maakt om voedsel met de handen aan te raken dient er een voorziening aanwezig te zijn om de handen te wassen. Er wordt te allen tijde gewerkt volgens HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Men is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften.
 • De deelnemer voldoet aan de eisen die gelden voor installaties.
 • De deelnemer zich te houden aan de voorschriften van de betreffende gemeente, brandweer, politie en All-Events. De brandweer kan veiligheidsinspecties uitvoeren en mogelijk overgaan tot afkeuring van onveilig materieel. All-Events is niet verantwoordelijk voor de afkeuring door de brandweer.
 • De deelnemer is alle dagen aanwezig en is geopend tijdens de dagen aanwezig.
 • De aanwezigheid voor voldoende voorraad en is nimmer gedurende gedurende uren. All-Events kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tegenvallende resultaten.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de standruimte door te verkopen/verhuren van te verpachten aan andere partijen.
 • Het gebruik van eigen geluidsinstallaties is niet toegestaan. All-Events zelfs in een geluidsinstallatie.
 • De deelnemer houdt zelf rekening met een slecht-weer-scenario.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.


Open- en afbouw van het evenement en technische voorwaarden

 • De deelnemer volgt van All-Events op.
 • All-Events zorgt voor de indeling van het festivalterrein en de toewijzing van de plaatsen.
 • Deelnemen aan een aanmelding, krijgen is verplicht gebonden.
 • Deelnemers kunnen niet onderling van plaats wisselen. De deelnemer zich verder te houden aan de toegezegde oppervlakte. De toegezegde oppervlakte kan niet op eigen initiatief van de deelnemer worden uitgebreid.
 • All-Events biedt alleen een standruimte, inclusief stroompunt. De deelnemer richt deze op een mooie en verzorgde manier in.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/haar motorvoertuig tijdens het festival te parkeren naast van achter stand, behoudt tijdens het opbouwen, bevoorraden en afbreken van de stand.
 • De deelnemer is voor het parkeren van zijn/haar motorvoertuig aangewezen op de daarvoor bestemde (openbare) parkeergelegenheid in de buurt van het terrein.
 • Bevoorrading van de stand vindt plaats buiten de openingstijden van het festival.
 • Een half uur voor aanvang van het evenement dient de (bevoorrading) auto buiten het terrein te staan.
 • Elke deelnemer is echter zelf verantwoordelijk voor de stand. All-Events worden niet verantwoordelijk gesteld voor eventuele diefstallen en/of kan van welke aard dan ook.
 • De deelnemer mag een klein eigen terras voor de stand plaatsen van maximaal 1 meter diep.
 • All-Events biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen.
 • All-Events zorgt voor de stroomaansluitingen. Gebruik van eigen aggregaten door de deelnemer is niet toegestaan.
 • All-Events zorgt voor water in de vorm van een tappunt. Een eigen watervoorziening bij de standplaats is niet mogelijk.
 • De deelnemer zorgt zelf voor verlichting.
 • Er mogen geen voorwerpen, zoals slingers, verlichting van in de bomen van kunstwerken bevestigd worden.
 • All-Events kan niet worden ingediend indien de technische installatie van de stand wordt afgekeurd door de brandweer of een andere controlerende instelling.
 • De standaard is voorzien van een blusdeken en een draagbaar poederblustoestel / CO2 van minimaal 6 kg.
 • Blusmiddelen moeten minimaal één keer per jaar door een betrouwbare gekeurd plaats hebben en te allen tijde binnen handbereik zijn van de waar mannen bakt of braadt.
 • Het gebruik van gas wordt enkel toegestaan mits een geldige keuringsattest van een erkende organisatie aangaande de gasinstallatie van de Food Truck.
 • Mochten er tijdens een controle gebreken worden gebruikt, dan loopt de deelnemer het risico dat zijn stand tijdelijk van gedurende het festival zal worden gesloten.
 • All-Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen met op het terrein.
 • All-Events kan de standhouder niet vrijwaren voor stoornissen in het gebruiksgenot, veroorzaakt door derden.
 • Elke strijdige strijdig met de richtlijnen van alle regels, de individuele overeenkomst en alle gedragsingen welke de orde, rust en de veiligheid op het festivalterrein verstoord, kan uitwerking en verwijdering van de tot gevolg hebben. Indien de deelnemer en/of zijn/haar medewerkers inhoud te geven aan de richtlijnen van alle-events, dan kan deze een beroep doen op de openbare macht om hen van het terrein te laten verwijderen. De komende kosten die vallen vallen ten laste van de deelnemer.

 

Schade & Schoonmaak

 • De deelnemer zorgt voor het schoonhouden van de standruimte.
 • All-Events zorgt voor het schoonhouden van het terrein, de terrassen en de toiletvoorzieningen en zorgt voor de afvalverwerking.
 • De deelnemer laat de standruimte schoon achter en laat vuilnis achter op de gereserveerde plek.
 • De deelnemer dient de ondergrond van de standplaats te vrijwaren van mogelijke vet- en olievlekken. Bij de oplevering van het terrein, gemaakt aan het festival als bij de afsluiting, maakt All-Events foto's van de waar de stand staat. Als blijkt dat er na afloop vet- en olievlekken worden vastgesteld met de reguliere schoonmaak niet kunnen worden verwijderd, worden de extra kosten voor schoonmaak in rekening aan de deelnemer verwijderd. Neem vooraf de juiste maatregelen.
 • De standplaats vrij van enige vorm van schade wordt.
 • In geval van vervuiling en/of kunnen tegensprekelijke schaden worden gedaan, daags na het festival. Als de deelnemers daarbij wensen te zijn, dan niet aanwezig van All-Events bindend en/of de betreffende gemeente als. Mogelijke herstelkosten zijn in alle gevallen voor de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 • Deelname aan het festival geschiedt op eigen (ondernemers)risico. All-Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan het festival. All-Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weersomstandigheden en ook niet voor schade geleden door deelnemers, derden en bezoekers door ongevallen van warm schadeverwekkend feit dan ook.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor en is verzekerd te zijn tegen alle schade die door hem-/haar, zijn/haar personeel danigheid door zijn/haar inzendingen op welke wijze dan ook zelf goederen van en/of personen aangifte bij van in opdracht van de organisator wordt uitgevoerd. De vrijwaart de organisator voor alle aanspraken die andere ter zake kunnen doen gelden.
 • Bij inschrijving kan een bewijs worden aangevraagd bewijs dat de deelnemer voldoende verzekerd is.
 • Aansprakelijkheid van de organisator jegens de deelnemer is in alle beperkt tot directe schade en nimmer over gemiste winst of indirecte verliezen van schade en het totale bedrag van de overeenkomst.
 • Goederen die zich afspelen op het festivalterrein van de deelnemer. De organisator belast zich niet met het verzekeren.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie en voor schade in welke vorm dan ook, welke voor de deelnemer mocht ontstaan.

 

Annulering

 • Indien het festival wegens te weinig animo, door een te gering aantal inschrijvingen, geen doorgang kan, heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De in de reserveringsbevestiging gedane toezeggingen vervallen en de door de deelnemer riet verrichte betalingen worden gerestitueerd.
 • De organisator zich te allen tijde het recht voor vanwege situaties van overmacht, zoals brand nationale, storm, over, maatregelen stroming nationale, staking, oorlog, molest, oproer, vordering door de overheid, natuurrampen, Pandemie, evacuatie maatregelen en andere situaties vroeger, de uitvoering datum van het evenement te wijzigen, af te gelasten dan wel het riet evenement geen doorgang of te voortgang laten vinden.
 • In het geval van de overeenkomst als datum van het evenement vanwege situaties hierboven genoemd deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator, de met de overeenkomst van kracht.
 • Een deelnemer niet de hem/haar toegewezen standruimte in gebruik heeft genomen, wordt beschouwd als zijnde een annulering van deelname, planning van de bepalingen van toepassing zijn en kan de organisator deze ruimte zonder nadere sommatie van ingebrekestelling aan andere deelnemers ter beschikking stellen. De deelname blijft in een geval de prijs in zijn geheel verschuldigd aan de organisator en kan geen betaling.
 • Indien de deelnemer zijn/haar reservering wenst te annuleren of in gebreke is voor wat betalingen betalingen, heeft alle gebeurtenissen het recht om de teken niet te restitueren en de standruimte aan andere deelnemers te wijzen.
 • Een wijziging van deelname door de organisator schriftelijk aan de publicatie. De organisator zich het recht voor om de uitvoeringsregeling te starten en de vrijgekomen standruimte aan andere deelnemers te wijzen. De organisator is verplicht de aanvraag voor vermindering van standruimte in teigen. De kosten van betaalde standruimte verschuldigde volledige verschuldigd. Alle wijzigingen zijn alleen na schriftelijke bevestiging door de organisator geldig.

 

De rechten en plichten in deze algemene info en richtlijnen zijn niet limitatief. Alle gebeurtenissen zullen ten allen tijde deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast aan de situatie indien de orde, veiligheid, de netheid, de gezondheid van de rust dit vereist.

Cookie verklaring: All-events.eu maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse.