Reglementen Deelnemers Winter- en Kerstfair Barendrecht 2020

Inschrijfkosten & Afdracht aangepast i.v.m. Corona maatregelen.

 • Je voldoet € 50,00 inteken geld direct na bevestiging van plaatsing door All-Events = niet van toepassing totdat er duidelijkheid is over het doorgaan i.v.m. Corona maatregelen. 
 • Het plaatsen van een extra (kracht)stroomaansluiting en voor uitbouw terras brengt extra kosten met zich mee.
 • Het totale inschrijf geld is afhankelijk van de benodigde stroom.

 Betalingsvoorwaarden aangepast i.v.m. Corona maatregelen.

 • Het totale inschrijfgeld wordt direct nadat bekend is dat het evenement doorgang kan vingen gefactureerd en dient per omgaande uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het
  festival te zijn bijgeschreven op de bankrekening van All-Events. Deze factuur bevat ook het reeds betaalde inteken geld.
 • In geval van niet tijdige betaling zal de inschrijver worden uitgesloten van deelname. Er volgt geen restitutie van de € 50,00 inteken geld.
 • Genoemd bedrag exclusief 21% BTW.

 Algemene info voor deelnemers

 • All-Events laat alleen kwalitatieve en goed verzorgde creatieve stands toe.
 • Al naar gelang de locatie bieden we plek aan 25 chalets en 18 creatieve pagodetenten.
 • All-Events zorgt voor een diversiteit in aanbod.
 • All-Events zorgt voor het programma; entertainment, muziek en kinderanimatie.
 • Alle deelnemers krijgen een vermelding op deze website en op Facebook.

 

Inschrijving deelnemers

 • Inschrijven van deelname aan deze fair gaat uitsluitend via het formulier op deze website.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door All-Events in behandeling genomen.
 • Alle ingevulde gegevens worden alleen door All-Events gebruikt.
 • Om deel te kunnen nemen aan deze fair  ben je in staat een creatieve stand invulling te verzorgen.
 • Commerciële merken, cateraars, verkoopwagens en overige  lokale ondernemers kunnen worden toegelaten.
 • Als deelnemer schrijf je in voor de gehele fair en niet voor afzonderlijke dagen.
 • De deelnemer verkoopt alleen de producten die hij/zij heeft ingevuld op het inschrijfformulier.
 • Bij inschrijving moet de volledige lijst met artikelen die worden aangeboden bijgevoegd worden.
 • Bij inschrijving heb je nog geen garantie op deelname. All-Events kijkt naar het meest originele aanbod en een zo breed mogelijk assortiment.
  We nemen je inschrijving in behandeling en checken of je voldoet aan de criteria; uitstraling, originaliteit, aanbod. Stuur daarom foto’s van je artikelen als mogelijk mee bij inschrijving.
 • Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen wordt niet verstrekt.
 • Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met deze algemene richtlijnen.

 Algemene richtlijnen voor deelnemers

 • All-Events stelt de data en de openings- en sluitingstijden van het evenement vast in overleg met de gemeente. Deze kunnen per gemeente verschillen.
 • All-Events behoudt zich het recht voor om de data en de openingstijden aan te passen i.v.m. bijzondere omstandigheden.
 • De deelnemer beschikt aantoonbaar over de benodigde vergunningen en/of ontheffingen.
 • De standhouder dient zich te houden aan alle wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften voor het uitbaten van een stand op de openbare weg c.q. het festivalterrein. Voedsel dient te worden bereid en opgediend conform de geldige hygiëne normen. Wanneer de aard van het werk het noodzakelijk maakt om voedsel met  de handen aan te raken dient er een voorziening aanwezig te zijn om de handen te wassen. Er wordt te allen tijde gewerkt volgens HACCP voorschriften. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Men is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften.
 • De deelnemer voldoet aan de eisen die gelden voor installaties.
 • De deelnemer dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de betreffende gemeente, brandweer, politie en All-Events. De brandweer kan mogelijk zelf veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel overgaan tot afkeuring van onveilig materieel. All-Events is niet verantwoordelijk voor afkeuring door de brandweer.
 • De deelnemer is alle dagen aanwezig en is geopend tijdens de genoemde openingstijden.
 • De deelnemer zorgt voor voldoende voorraad en is nimmer uitverkocht tijdens genoemde openingstijden. All-Events kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor tegenvallende resultaten.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de standruimte door te verkopen/verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 • All-Events verzorgt tijdens het festival vanuit bars de verkoop van (non) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop hiervan door de deelnemers is niet toegestaan, tenzij het koffie en thee of cocktails betreft en de betreffende deelnemer hierin gespecialiseerd is en om die reden geselecteerd is.
 • Het gebruik van eigen geluidsinstallaties is niet toegestaan. All-Events voorziet zelf in een geluidsinstallatie.
 • De deelnemer houdt zelf rekening met een slecht-weer-scenario.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.


Op- en afbouw van het evenement en technische voorwaarden

 • De deelnemer volgt de aanwijzingen van All-Events op.
 • All-Events zorgt voor de indeling van het festivalterrein en de toewijzing van de plaatsen.
 • Deelnemers krijgen na aanmelding een meldtijd toegewezen, hieraan is de deelnemer gebonden.
 • Deelnemers kunnen niet onderling van plaats wisselen. De deelnemer dient zich verder te houden aan de toegezegde oppervlakte. De toegezegde oppervlakte kan niet op eigen initiatief van de deelnemer worden uitgebreid.
 • All-Events biedt alleen een standruimte, inclusief stroompunt. De deelnemer richt deze op een aantrekkelijke en verzorgde manier in.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/haar motorvoertuig tijdens het festival te parkeren naast of achter stand, behoudens tijdens het opbouwen, bevoorraden en afbreken van de stand.
 • De deelnemer is voor het parkeren van zijn/haar motorvoertuig aangewezen op de daarvoor bestemde (openbare) parkeergelegenheid in de buurt van het festivalterrein.
 • Bevoorrading van de stand vindt plaats buiten de openingstijden van het festival.
 • Een half uur voor aanvang van het evenement dient de (bevoorrading) auto buiten het terrein te staan.
 • Iedere deelnemer is echter zelf verantwoordelijk voor de stand. All-Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen en/of beschadigingen van welke aard dan ook.
 • De deelnemer mag een klein eigen terras voor de stand plaatsen van maximaal 1 meter diep.
 • All-Events biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen.
 • All-Events zorgt voor de stroomaansluitingen. Gebruik van eigen aggregaten door de deelnemer is niet toegestaan.
 • All-Events zorgt tevens voor water in de vorm van een tappunt. Een eigen watervoorziening bij de standplaats is niet mogelijk.
 • De deelnemer zorgt zelf voor waterdichte verlichting.
 • Er mogen geen voorwerpen, zoals slingers, verlichting, tentlijnen, aan of in de bomen of kunstwerken bevestigd worden.
 • All-Events kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de technische installatie van de stand wordt afgekeurd door de brandweer of een andere controlerende instelling.
 • De stand is voorzien van een blusdeken en een draagbaar poederblustoestel / CO2 van tenminste 6 kg.
 • Blusmiddelen moeten tenminste één keer per jaar door een gecertificeerde deskundige gekeurd worden, een aantoonbaar keurmerk hebben en te allen tijde binnen handbereik zijn van de plaats waar men bakt of braadt.
 • Het gebruik van gas wordt enkel toegestaan mits een geldig keuringsattest van een erkende organisatie aangaande de gasinstallatie van de Food Truck.
 • Mochten er tijdens een controle gebreken worden vastgesteld, dan loopt de deelnemer het risico dat zijn stand tijdelijk of gedurende het festival zal worden gesloten.
 • All-Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen met op het terrein.
 • All-Events kan de standhouder niet vrijwaren voor stoornissen in het gebruiksgenot, veroorzaakt door derden.
 • Elke handelwijze strijdig met de richtlijnen van All-Events, de gemeentelijke regelgeving, de individuele overeenkomst en alle gedragingen welke de orde, rust en de veiligheid op het festivalterrein verstoren, kan uitsluiting en verwijdering van de deelnemer tot gevolg hebben. Indien de deelnemer en/of zijn/haar medewerkers weigeren gevolg te geven aan de richtlijnen van All-Events, dan kan deze een beroep doen op de openbare macht om hen van het terrein te laten verwijderen. De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan vallen ten laste van de deelnemer.

 

Schade & Schoonmaak

 • De deelnemer zorgt voor het schoonhouden van de standruimte.
 • All-Events zorgt voor het schoonhouden van het terrein, de terrassen en de toiletvoorzieningen en zorgt voor de afvalverwerking.
 • De deelnemer laat de standruimte schoon achter en laat vuilnis achter op de daarvoor aangewezen plek.
 • De deelnemer dient de ondergrond van de standplaats te vrijwaren van mogelijke vet- en olievlekken. Bij de oplevering van het terrein, zowel voorafgaand aan het festival als bij de afsluiting, maakt All-Events foto’s van de plek waar de stand staat. Als blijkt dat er na afloop vet- en olievlekken worden geconstateerd die met de reguliere schoonmaak niet verwijderd kunnen worden, dan worden de extra kosten voor schoonmaak in rekening gebracht aan de deelnemer. Neem dus vooraf de juiste maatregelen.
 • De standplaats wordt vrij van enige vorm van schade achtergelaten.
 • In geval van vervuiling en/of schade kunnen tegensprekelijke vaststellingen worden gedaan, daags na het festival. Als de deelnemer daarbij niet aanwezig wenst te zijn, dan aanvaardt hij/zij de vaststellingen van All-Events en/of de betreffende gemeente als bindend. Eventuele herstelkosten zijn in alle gevallen voor de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 • Deelname aan het festival geschiedt op eigen (ondernemers)risico. All-Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan het festival. All-Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weersomstandigheden en ook niet voor schade geleden door deelnemers, derden en bezoekers door ongevallen of welk schade verwekkend feit dan ook.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade die door toedoen of nalatigheid van hem-/haarzelf, zijn/haar personeel dan wel door zijn/haar inzendingen op welke wijze dan ook aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisator wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle aanspraken die andere ter zake kunnen doen gelden.
 • Bij inschrijving kan een bewijs worden gevraagd waaruit blijkt dat de deelnemer voldoende verzekerd is (aansprakelijk, brand, storm, ongevallen, diefstal, vernielingen, ontploffingsgevaar, voedselvergiftiging of ander schade verwekkend feit).
 • Aansprakelijkheid van de organisator jegens de deelnemer is in alle gevallen beperkt tot directe schade en nimmer over gemiste winst of indirecte verliezen of schade en het totale bedrag van de overeenkomst.
 • Goederen die zich bevinden op het festivalterrein en in de omliggende of bijbehorende terreinen zijn voor rekening en risico van de deelnemer. De organisator belast zich niet met het verzekeren daarvan.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie en voor eventuele schade in welke vorm dan ook, welke voor de deelnemer mocht ontstaan.

 

Annulering

 • Indien het festival wegens te weinig animo, door een te gering aantal inschrijvingen, geen doorgang kan vinden, heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De in de reserveringsbevestiging gedane toezeggingen vervallen en de door de deelnemer reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd.
 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht, zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, Pandemie, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde datum van het evenement te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang of voortgang te laten vinden.
 • In geval de vastgestelde datum van het evenement wegens situaties als hierboven genoemd deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van kracht.
 • Indien twee uur voor het tijdstip waarop het evenement voor bezoekers wordt opengesteld een deelnemer niet de hem/haar toegewezen standruimte in gebruik heeft genomen, wordt dit beschouwd als zijnde een annulering van deelname, waarop de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn en kan de organisator deze ruimte zonder nadere sommatie of ingebrekestelling aan andere deelnemers ter beschikking stellen. De deelnemer blijft in een dergelijk geval de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd aan de organisator en kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 • Indien de deelnemer zijn/haar reservering wenst te annuleren of in gebreke is voor wat betreft betalingen, zowel van bedragen als tijdstip van betaling, heeft All-Events het recht om de inteken kosten niet te restitueren en de standruimte aan andere deelnemers toe te wijzen.
 • Een wijziging van deelname door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk aan de organisator te worden ingediend. De organisator behoudt zich het recht voor om de bovengenoemde annuleringsregeling te hanteren en de vrijgekomen standruimte aan andere deelnemers toe te wijzen. De organisator is nimmer verplicht de aanvraag voor vermindering van standruimte in te willigen. De kosten van geannuleerde standruimte blijven evenwel volledig verschuldigd. Alle wijzigingen zijn alleen na schriftelijke bevestiging door de organisator geldig.

 

De rechten en plichten in deze algemene info en richtlijnen zijn niet limitatief. All-Events zal te allen tijde deze algemene voorwaarden kunnen aanvullen of aanpassen aan de situatie indien de orde, veiligheid, de netheid, de gezondheid of de rust dit vereisen.

Cookie verklaring: All-events.eu maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse.